Thông điệp đầu tư

  • Thông điệp đầu tư
    Trong giai đoạn 2010-2015, tỉnh Hà Giang đã thực hiện nhiều hướng đi, giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế song kết quả đạt được còn nhiều hạn chế.
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved