Môi trường đầu tư

  • Điều kiện tự nhiên, dân số
    Tỉnh Hà Giang được thành lập ngày 20/8/1891 và tái thành lập ngày 1/10/1991, diện tích tự nhiên là 7.929,4834km2 , tính đến năm 2015 dân số là 806.702 người, mật độ dân số 102người/km2.
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved