UBND tỉnh họp phiên tháng 11 năm 2017

  • UBND tỉnh họp phiên tháng 11 năm 2017

Ngày đăng: 23/11/2017, 12:33 pm
Lượt xem: 376

UBND tỉnh họp phiên tháng 11 năm 2017

Ngày 22.11, UBND tỉnh họp phiên tháng 11, cho ý kiến vào báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KT – XH năm 2018; xem xét, cho ý kiến vào các Tờ trình. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Theo Dự thảo báo cáo, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) dự kiến tăng 7% so với năm 2016. Cơ cấu kinh tế: Nông - lâm nghiệp và thủy sản chiếm 32,1%; công nghiệp và xây dựng chiếm 23,4%; thương mại - dịch vụ chiếm 44,5%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người 22,1 triệu đồng tăng 7,5%, tương đương 1,5 triệu đồng. Tổng sản lượng lương thực cả năm ước đạt 39,78 vạn tấn, đạt 99,8% kế hoạch, tăng 1.965,6 tấn so với năm 2016. Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân/ha đất trồng cây hàng năm ước đạt 43,02 triệu đồng/ha, đạt 100% kế hoạch, tăng 1,2 triệu đồng so với năm 2016; tỷ trọng chăn nuôi chiếm 28,36%; tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất bình quân đạt 33,9%. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 1.956 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 7.614,6 tỷ đồng, tăng 17,2 % so với năm 2016. Trong tổng số 59 chỉ tiêu HĐND tỉnh giao, có 44 chỉ tiêu đạt 100% trở lên ; 12 chỉ tiêu đạt từ 90% đến dưới 100%; 2 chỉ tiêu đạt từ 70 đến dưới 90%; 01 chỉ tiêu dưới 70%. Các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch có nhiều khởi sắc; chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội từng bước được nâng lên; các chế độ an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; công tác cải cách hành chính, môi trường đầu tư, kinh doanh được đẩy mạnh; tính quyết liệt của người đứng đầu được chuyển biến rõ nét; công tác thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh đi vào thực chất; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm chú trọng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế được mở rộng và phát triển...

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến để hoàn thiện báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2017; tập trung làm rõ một số nhiệm vụ, chỉ tiêu; chỉ rõ nguyên nhân và những hạn chế còn tồn tại; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Theo đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ đột phá, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh gắn với tái cơ cấu kinh tế theo hướng đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả. Chủ động và vận dụng tốt các chủ trương hội nhập quốc tế. Phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng chống thiên tai; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, hiệu lực quản lý Nhà nước; bảo đảm QP - AN, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị Giám đốc các Sở, ngành cần có báo cáo riêng về ngành của mình; trong đó, làm rõ những thành tích nổi bật trong năm 2017, chỉ ra hạn chế còn tồn tại và giải pháp thực hiện để gửi Sở KH&ĐT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Việc hoàn thiện báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH của tỉnh năm 2017, cần nêu bật, đánh giá cụ thể mức độ hoàn thành các chỉ tiêu trên các lĩnh vực và bổ sung, khẳng định những lĩnh vực có kết quả nổi bật...

Tại phiên họp, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến vào các Tờ trình của Thanh tra tỉnh, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Sở TN&MT, Sở LĐTB&XH, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ về việc thông qua Dự thảo báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ phát triển kinh tế biên mậu trên địa bàn tỉnh; Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 15.7.2011 của HĐND tỉnh quy định mức đóng góp quỹ QP - AN trên địa bàn tỉnh…

Nguồn: baohagiang.vn

Tin tức khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved