Kinh tế - xã hội

  • Kinh tế - xã hội

Ngày đăng: 21/06/2017, 11:43 am
Lượt xem: 2184

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2017

​ Triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch; Chương trình hành động số 12/CTr-UBND ngày 10/01/2017.

Trong quý I năm 2017, bên cạnh những thuận lợi nhưng còn không ít khó khăn; Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là về nguồn lực đầu tư phát triển; thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên; giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Kết quả đạt được khá khả quan trên các lĩnh vực, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2017

1. Về phát triển kinh tế

1.1. Sản xuất Nông lâm nghiệp, Nông thôn

- Tập trung chỉ đạo các địa phương chăm sóc, thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông và triển khai sản xuất vụ Xuân. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông đạt 11.071 ha, tăng 8% so với cùng vụ năm trước [1] . Diện tích lúa Xuân đã cấy 8.636,5 ha [2] , tăng 1,62% so cùng kỳ, các huyện trọng điểm lúa như Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên đã cấy được trên 90% diện tích,hiện nay diện tích lúa đã  cấy phát triển tốt . Do điều kiện thời tiết và để nâng cao giá trị thu nhập trên ha/ đất canh tác trong vụ Xuân một số huyện, thành phố đã chuyển đổi sang trồng các loại cây trồng màu là 249 ha (sang Lạc 193 ha, ngô, rau các loại 55,6 ha); diện tích ngô Xuân đã trồng 21.415 ha, so với cùng kỳ năm trước bằng 96,2%; diện tích đậu tương đã trồng 5.486,7 ha; cây Lạc đã trồng 5.636,7 ha; rau các loại đã trồng 4.180 ha, các cây màu vụ Xuân tiến độ đạt tương đương so với cùng kỳ năm trước.

- Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định; công tác tiêm phòng được chú trọng, đã tiêm phòng được 144.843 liều vắc xin LMLM cho gia súc, gia cầm 4.870 liều; cung ứng 83.000 liều vắc xin gia súc và 4.870 liều vắc xin gia cầm. Trong quý I, dịch LMLM, THT vẫn xuất hiện tác các huyện Quản Bạ, Hoàng Su Phì làm 41 con gia súc trâu bò mắc bệnh (trong đó chết: trâu 11 con; bò 01 con), các ngành, địa phương đã khoanh vùng, dập dịch kịp thời không để lây lan thành dịch trên diện rộng; đã tiến hành lấy 5 mẫu bệnh phẩm, kết quả 2/5 mẫu dương tính với Virut Newcastle. Kiểm soát giết mổ được trên 11 ngàn con gia súc, gia cầm các loại; kiểm dịch vận chuyển gia súc được 53 chuyến với số lượng 5.372 con. T ập trung thực hiện năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017 trên địa bàn tỉnh.

- Sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch trong quý I ước đạt 461 tấn, tăng 2,8% so cùng kỳ năm trước; Sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 13,4 tấn, tăng 7,2%. Các cơ sở sản xuất giống thủy sản đang tích cực chuẩn bị đầy đủ và cung cấp kịp thời lượng con giống có chất lượng để bà con nông dân chủ động bước vào vụ sản xuất mới trong năm, lượng giống thủy sản đã sản xuất trong quí I ước đạt 6,2 triệu con.

- Trong dịp Tết trồng cây xuân Đinh Dậu 2017 toàn tỉnh đã trồng được 565.634 cây, trong đó, trồng cây tại buổi lễ phát động được trên 21 ngàn cây, các xã, thị trấn tổ chức thực hiện được trên 543 ngàn cây. Thực hiện trồng rừng tập trung được 554,0 ha tại huyện Bắc Quang, khảo sát đất trồng rừng tại các huyện được 8.542,5 ha, vượt 247,5 ha so với kế hoạch. Nhân dân thực hiện đăng ký trồng cây phân tán được 1.535 triệu cây, chuẩn bị ươm được 15.123 nghìn cây giống các loại; thực hiện nghiệm thu kết quả cung ứng dịch vụ môi trường rừng cho BQL rừng đặc dụng Khau Ca với diện tích nghiệm thu 186,32 ha/1.848,24 ha và thẩm định 198,08 ha/223,32 ha hiện trường trồng rừng thay thế tại huyện Bắc Mê. Trong quý, đã xảy ra có 04 vụ cháy rừng + trảng cỏ tại huyện Mèo Vạc với tổng diện tích bị cháy là 18,06 ha giảm 25,105 ha so với cùng kỳ năm 2016.

- Về tình hình thiên tai: Trung tuần tháng 3 đã sảy ra mưa, lốc, mưa đá ở nhiều nơi gây tốc mái 70 nhà [3] ; 04 con trâu bị chết do sét đánh tại huyện Quang Bình; có 11 công trình bị ảnh hưởng; ước tính giá trị thiệt hại trên 2,3 tỷ đồng. Ngoài ra mưa to còn gây thiệt hại nặng cho diện tích cam quả bị dụng của 354 hộ tại huyện Bắc Quang với ước tính 3.854 tấn.

- Chương trình xây dựng nông thôn mới: Hoàn thành phương án chuyển Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới trực thuộc UBND tỉnh về trực thuộc Sở NN&PTNT; đ ã triển khai xây dựng bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Bộ tiêu chí thôn thuộc các thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; kế hoạch tuyên truyền Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020; tiến hành r à soát, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới của các huyện, thành phố năm 2016; tổ chức phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua về xây dựng nông thôn mới năm 2017 . Thực hiện phân bổ nguồn vốn bổ sung chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017 và đã triển khai thực hiện được 64 mô hình phát triển kinh tế; nhân dân mở mới đường đất, đá được 47.462 m; tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn được 137.722 m; làm mới đường bê tông nông thôn các loại được 15.831m, xây dựng được 16 phòng học, 5 nhà văn hóa thôn , hiến 52.825m 2 đất, 40.535 ngày công lao động.

1.2. Sản xuất ông nghiệp, Xây dựng

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 433,849 tỷ đồng tăng 10,79% so với cùng kỳ, đạt 13,99% KH giao; theo giá thực tế ước đạt 698,957 tỷ đồng, tăng 14,12% so với cùng kỳ, đạt 14,57% so với KH. Trong đó: ngành công nghiệp khai khoáng ước thực hiện 199,375 tỷ đồng tăng 13,20%, so với cùng kỳ, đạt 18,13% so với KH; ngành công nghiệp chế biến ước thực hiện 322,491 tỷ đồng tăng 19,63% so với cùng kỳ, đạt 23,61% so với KH; ngành công nghiệp sản xuất điện ước thực hiện 164,426 tỷ đồng tăng 6,52% so cùng kỳ đạt 7,21% so với KH; ngành công nghiệp xử lý rác thải không độc hại ước thực hiện 12,665 tỷ đồng tăng 2,15% so cùng kỳ, đạt 24,83% so với KH.

- Giá trị sản xuất ngành xây dựng theo giá so sánh ước đạt 727,3 tỷ đồng, tăng 5,95% so với cùng kỳ. Thực hiện vốn đầu tư phát triển ước đạt 1.160,5 tỷ đồng, tăng 13,93% so với cùng kỳ [4] . Tiếp tục thực hiện kiểm tra, rà soát các công trình xây dựng cơ bản sử dụng vốn NSNN để thực hiện cắt giảm quy mô, điểm dừng kỹ thuật . Tập trung thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.

1.3. Thương mại, dịch vụ và du lịch

- Quý I là thời gian diễn ra Tết cổ truyền dân tộc, khối lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường tăng cao; UBND Tỉnh đã tập trung c hỉ đạo  triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm an toàn trật tự xã hội dịp tết Nguyên đán; Các ngành chức năng đã tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát thị trường, hạn chế tình trạng gian lận thương mại và hiện tượng tư thương lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao để tăng giá ảnh hưởng tới quyền lợi của người tiêu dùng. Nhìn chung trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán thị trường phát triển lành mạnh, hàng hoá lưu thông trên thị trường phong phú về chủng loại và mẫu mã, giá cả một số mặt hàng có tăng hơn do biến động chung nhưng với biên độ nhỏ, không ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu dùng và đời sống của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ thị trường xã hội đạt 2.054,2 tỷ đồng, tăng 13,89% so với cùng kỳ [5] . Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chung toàn tỉnh tháng 3/2017 giảm 0,2% so với tháng trước, tăng 3,48% so với cùng kỳ. Chỉ số giá vàng tháng 3 tăng 0,15% so với tháng trước, tăng 3,78% so với cùng kỳ.

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hoá qua cửa khẩu ước đạt 443,9 triệu USD, đạt 88,78% KH giao, tăng 165,59% so cùng kỳ, do giá trị tạm nhập tái xuất mặt hàng bản mạch in, linh kiện điện tử tăng đột biến và một số mặt hàng khác phát sinh tăng so với cùng kỳ năm trước, đồng thời việc cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa đã thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu. Trong đó: X uất khẩu đạt 249,621 triệu USD, nhập khẩu đạt 194,241 triệu USD.

- Hoạt động du lịch: Lượng khách du lịch đến Hà Giang ước đạt 221.471 lượt người (trong đó: 41.121 lượt khách quốc tế, 180.350 lượt khách nội địa) , tăng 6% so cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 193 tỷ đồng, đạt 21,9% so kế hoạch, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Tăng cường công tác quảng bá du lịch tỉnh Hà Giang tại ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017; xây dựng dự thảo Chương trình của BTV Tỉnh ủy thực hiện NQ 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

- Hàng hoá vận chuyển ước đạt 462 ngàn tấn, tăng 6,48% so với cùng kỳ; khối lượng hàng hoá luân chuyển  ước 19.881 ngàn tấn.km, tăng 10,95%. Vận chuyển hành khách ước 536 ngàn lượt người, tăng 3,44%; hành khách luân chuyển ước 78.874 ngàn lượt người.km, tăng 3,69% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải ước đạt 114,9 tỷ đồng tăng 9,48% so cùng kỳ [6] .

1.4. Tài chính, tín dụng

- Đẩy mạnh các biện pháp kiểm tra, thanh tra chống thất thu, gian lận thuế, giảm nợ đọng thuế, chấn chỉnh công tác hoàn thuế; quản lý chặt chẽ chi ngân sách bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ; rà soát, cắt giảm hoặc tạm ngừng các khoản chi chưa thực sự cấp bách.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 3.006,324 tỷ đồng, trong đó: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 441,491 tỷ đồng, đạt 22,8% kế hoạch tỉnh giao [7] . Tổng chi ngân sách địa phương 2.580,199 tỷ đồng, đạt 27,4% dự toán, trong đó: Chi đầu tư phát triển 458,46 tỷ đồng, chi thường xuyên 1.789,076 tỷ đồng.

- Tổng n guồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng ước đến 31/3/2017 ước đạt 15.447 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn huy động tại địa phương ước đạt 8.618 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ, tăng 7,1% so với 31/12/2016. Tổng dư nợ ước đạt 14.973 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ, tăng 2,0% so với thời điểm 31/12/2016. Nợ xấu ước 48,7 tỷ đồng, chiếm 0,33%/tổng dư nợ, tăng 4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra (nợ xấu dưới 3%).

1.5. Khoa học công nghệ và tài nguyên môi trường

- Hoàn thành việc thẩm định cấp tỉnh các đề tài dự án năm 2017; nghiệm thu cấp tỉnh 07 ĐTDA; kiểm tra tiến độ, nghiệm thu khối lượng công việc 10 ĐTDA; thực hiện quyết toán, thanh lý các đề tài, dự án đã nghiệm thu; Tổ chức Hội nghị tư vấn xét chọn nhiệm vụ thuộc Chương trình Nông thôn miền núi năm 2018 và danh mục các ĐTDA cấp tỉnh năm 2018. Phối hợp ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất đối với xã Tả Lủng huyện Đồng Văn, xã Linh Hồ huyện Vị Xuyên và huyện Mèo Vạc về kỹ thuật nhân đàn ong nội; hoàn thiện việc xét, đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 3 năm 2016; hướng dẫn các đơn vị ngoài công lập đăng ký cấp giấy chứng nhận hoạt động KH&CN. Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho các đơn vị đủ điều kiện theo quy định; triển khai dự án Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận hồng không hạt Na Khê huyện Yên Minh; xây dựng 02 kế hoạch phát triển của tỉnh đối với 02 chỉ dẫn địa lý dùng cho sản phẩm Mật ong bạc hà và Cam sành; Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm thảo quả đỏ huyện Hoàng Su Phì. Xây dựng kế hoạch chương trình ký kết  giữa Sở KH&CN với Tỉnh đoàn thanh niên về khởi nghiệp sáng tạo. Tổ chức kiểm tra chất lượng hàng hóa, kiểm định phương tiện đo, mẫu hàng hóa theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Hoàn thành công tác tổ chức thẩm định quy hoạch sử dụng đất hàng năm (năm 2017) cho 06/11 huyện, thành phố; tổng hợp danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế xã hội năm 2017 (bổ sung) tổng số 31 công trình, dự án, với diện tích thu hồi 60,31 ha; thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất 04 hồ sơ với tổng diện tích 5,3 ha và phê duyệt giá đất cụ thể cho 07 dự án; hoàn thành thống kê đất đai năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang báo cáo Bộ TN&MT; kiểm tra chất lượng sản phẩm và nghiệm đo đạc địa chính của 12 xã với tổng diện tích 5.547 ha và 38 điểm địa chính; hồ sơ địa chính cấp giấy CNQSD đất cho 03 công ty lâm nghiệp; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 06 tổ chức với 07 giấy; ký hợp đồng thuê đất cho 02 tổ chức với 02 hợp đồng; đăng ký biến động được 335 hồ sơ; đăng ký giao dịch đảm bảo được 1.139 hồ sơ; chuyển quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân 1.081 hồ sơ; tách, hợp thửa đất cho các hộ gia đình cá nhân 292 hồ sơ; gia hạn cho các hộ gia đình cá nhân 243 hồ sơ; cấp đổi lại cho các hộ gia đình cá nhân 120 hồ sơ; chỉnh lý biến động 134 hồ sơ.

1.6. Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp :

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tuy còn nhiều khó khăn nhưng đã có chuyển biến tích cực, đã cấp đăng ký kinh doanh cho 41 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước tăng 28%, với tổng vốn điều lệ đăng ký trên 200 tỷ đồng; Cấp thay đổi nội dung đăng ký cho 22 lượt doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, bằng 88% so với cùng kỳ; Giải thể có 02 doanh nghiệp, bằng 28% so với cùng kỳ.

Đẫ tập trung triển khai, thực hiện Nghị quyết số 19/NĐ-CP ngày 08 /4/2016 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; chỉ số PCI của tỉnh năm 2016 tăng 4,6 điểm về các chỉ số, xếp hạng đứng thứ 59/63 tỉnh thành phố, phấn đấu cải thiện trong năm 2017 tăng thêm 2 điểm xếp hạng tốp trung bình trong cả nước. Trong quý I đã chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 01 dự án với tổng vốn đầu tư 35,6 tỷ đồng ; liên kết hợp tác đầu tư  với Công ty Cổ phần hỗ trợ công nghiệp phụ trợ Nhật Việt; xây dựng chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2017 - 2020 , xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền chương trình khởi nghiệp của tỉnh.

2. Về Lĩnh vực Văn hoá - xã hội

- Về Giáo dục và Đào tạo: Đã tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017; tiếp tục triển khai 15 chương trình, đề án theo kế hoạch nhằm phát triển toàn diện giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm chỉ đạo, tính đến 15/3/2017 số trường đạt chuẩn Quốc gia toàn tỉnh là 162 trường (59 trường Mầm non, 55 trường Tiểu học, 45 trường THCS và 03 trường THPT) đạt tỷ lệ 25,15%, tăng 23 trường so với cùng kỳ năm trước. Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi Trung học cơ sở cấp tỉnh lần thứ VII; Kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, PCGD THCS của các huyện, thành phố trình UBND tỉnh và Bộ GD&ĐT công nhận lại cho các địa phương và tỉnh năm 2017. Tổ chức tốt các kỳ thi, cuộc thi, sân chơi trí tuệ cho học sinh phổ thông [8] .

- Về Y tế: Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được duy trì thường xuyên; tổ chức khám chữa bệnh cho 204.173 lượt người; 3.684 trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin, đạt 21,3% kế hoạch. Đã kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được 1.794 cơ sở, trong đó có 78,4% cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh, 21,6% cơ sở không đạt; trong quý, x ả y ra 04 vụ ngộ độc thực phẩm với 103 người mắc, có 02 tử vong [9] . T ập trung thực hiện năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017 trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thành công gặp mặt tôn vinh các thầy thuốc nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày thầy thuốc Việt Nam.

- Về Văn hóa, Thông tin: Hoạt động văn hoá, thể thao diễn ra sôi nổi, đáp ứng yêu cầu phục vụ các nhiệm vụ chính trị và góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cổ động mừng Đảng, mừng Xuân, tuyên truyền về luật thuế, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, công tác chống đói, chống rét cho gia súc, gia cầm, tuyên truyền tiễn tân binh lên đường nhập ngũ đợt 1 năm 2017; tuyên truyền cấm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ, thả đèn trời trong dịp Tết Nguyên đán;…Tăng cường công tác vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hoá mới, bài trừ các tệ nạn mê tín dị đoan, cờ bạc trong dịp Tết Nguyên đán. Đảm bảo thời lư­­­ợng phát sóng, tiếp sóng và xây dựng các chư­­­ơng trình, trang tin địa ph­­ương phục vụ nhu cầu h­­­ưởng thụ văn hoá của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tổ chức tốt các hoạt động thể thao nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng 03/2, ngày thầy thuốc Việt nam 27/2, quốc tế phụ nữ 8/3, thành lập đoàn 26/3... Tăng cường các biện pháp quản lý đảm bảo hoạt động văn hóa lễ hội đầu xuân diễn ra an toàn, vui tươi lành mạnh.

- Về Lao động, Thương binh và Xã hội: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Đẩy mạnh công tác giải quyết lao động - việc làm, đào tạo nghề và thực hiện các chính sách an sinh xã hội; Đã giải quyết cho 132 dự án vay vốn quỹ quốc gia về việc làm với tổng số tiền 7.165 triệu đồng đạt 66,4% kế hoạch, h ỗ trợ giải quyết việc làm cho 340 người lao động. Giải quyết việc làm mới cho 4.617 lao động, trong đó đi làm việc ngoại tỉnh và xuất khẩu lao động 1.415 người, tăng 12,3% so cùng kỳ năm trước, đạt 28,5% kế hoạch. Duy trì đào tạo hệ cao đẳng nghề, trung cấp nghề là: 1.691 người (trong đó: Cao đẳng nghề 157 người, Trung cấp nghề 1.534 người; Giảm 114 người so với tháng 2 do bỏ học. Giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng, mai táng phí, trợ cấp 1 lần cho 270 đối tượng với số tiền 1.526,63 triệu đồng... Công tác cứu đói, thăm và tặng quà cho các đối tượng hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng chính sách,.. nhân dịp tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh được thăm tặng quà và nhận trợ cấp là 36.243 lượt người với tổng kinh phí 15.954,38 triệu đồng [10] .

3. Công tác cải cách hành chính; thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí

- T riển khai thực hiện kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành Nội vụ; Chỉ thị số 02 /CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng chính phủ, về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, xử lý ngay những công việc trong các ngày nghỉ tết, t ạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh. Triển khai thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về tạm dừng tuyển dụng công chức, viên chức trong toàn tỉnh. C hỉ đạo các sở, ngành xây dựng báo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 17 - NQ/TU, ngày 01-8-2007 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước của các Tỉnh ủy, thành ủy. Tổ chức điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2016 theo kế hoạch của Bộ Nội vụ và của tỉnh; Thực hiện báo cáo tự đánh giá chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2016; Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017. Ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về Quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020. Chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát các quyết định công bố chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính của bộ, ngành chủ quản và xây dựng ban hành quyết định công bố chuẩn hóa bộ TTHC của tỉnh đối với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, thị trấn .

- Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong các cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục được tăng cường; Triển khai thực hiện 36 cuộc thanh tra hành chính (kỳ trước chuyển sang 18 cuộc, triển khai trong kỳ 18 cuộc); đã kết thúc 25 cuộc thanh tra trực tiếp, ban hành kết luận 16 cuộc, phát hiện kiến nghị xử lý vi phạm thu hồi nộp NSNN trên 677,6 triệu đồng. Triển khai 73 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 6.781 tổ chức, cá nhân, phát hiện 451 cơ sở, cá nhân vi phạm, ra  82 quyết định xử phạt hành chính với số tiền là 424,7 triệu đồng. Thực hiện 07 cuộc thanh tra trách nhiệm tại 07 đơn vị, kết luận chỉ ra những tồn tại cần khắc phục ngay. Các cấp, các ngành đã tiếp 114 lượt công dân (140 người) đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh. Tiếp nhận 203 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đã giải quyết 17 đơn. Tích cực thực hiện các biện pháp, giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí. Các ngành, các cấp đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh về sử dụng xe công; tổ chức tổng kết cuối năm đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không liên hoan, không sử dụng ngân sách để tặng quà dưới mọi hình thức.

4 . Công tác Ngoại vụ, Quốc phòng, an ninh

- Tổ chức đón tiếp và làm việc với 25 đoàn với 157 lượt người đến thăm và làm việc chính thức tại tỉnh; cử và cho phép 06 đoàn với 73 lượt cán bộ, công chức đi công tác, học tập tại nước ngoài. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang sang tham dự Hội nghị lần thứ 6 nhóm công tác liên hợp các tỉnh Hà Giang, Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu (Việt Nam) với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức tại Vân Nam và Hội nghị lần 8 Ủy ban Công tác liên hợp các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh (Việt Nam) với Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức tại Quảng Tây ; chỉ đạo ngành chuyên môn tham gia đoàn đại biểu Ủy ban Biên giới quốc gia sang tham dự phiên họp vòng 7, Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. Các đoàn ra, đoàn vào được tổ chức theo đúng quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Tỉnh. C huẩn bị tốt nội dung liên kết với Bộ ngoại giao và Đại sứ quán Nhật Bản thực hiện chủ trương liên kết với tỉnh FukuoKa, Nhật B ản .

- Công tác quản lý đường biên, mốc giới được đảm bảo duy trì ổn định và giữ vững tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới; thực hiện tốt Quy chế quản lý nhà nước về biên giới đất liền. Duy trì chặt chẽ chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống thiên tai ở các cấp; xây dựng kế hoạch quân sự quốc phòng năm 2017; Hoàn thành công tác tuyển, giao nhận quân tại các địa phương theo đúng kế hoạch, xây dựng kế hoạch huấn luyện quân sự cho các lực lượng vũ trang của tỉnh; triển khai quyết liệt kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh chính trị TTAT xã hội trước, trong và sau tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Trên tuyến biên giới phát hiện 8.260 trường hợp công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động tự do, tăng 3.571 trường hợp so với cùng kỳ; số tự quay về 4.420 trường hợp; tiếp nhận 249 công dân Việt Nam cư trú trái phép do Trung Quốc trao trả qua các cửa khẩu, tăng 78 trường hợp so với cùng kỳ. Trong nội địa phát hiện Phụ nữ Việt Nam đi sang Trung Quốc lấy chồng bất hợp pháp 06 trường hợp, số phụ nữ trở về 01 trường hợp; 02 hộ = 09 khẩu hồi cư từ tỉnh  Điện Biên, Đắc Nông về huyện Vị Xuyên, Mèo Vạc.

Trong quí I đã xảy ra 209 vụ phạm pháp với 304 đối tượng, tăng 29 vụ, giảm 124 đối tượng so với cùng kỳ năm 2016 (Trong đó: Phạm pháp hình sự 117 vụ, 202 đối tượng; ma túy 22 vụ, 19 đối tượng; phạm pháp kinh tế 40 vụ, 48 đối tượng; môi trường 29 vụ, 34 đối tượng). Tai, tệ nạn xã hội đã xảy ra 69 vụ, làm chết 44 người, 04 người bị thương, so với cùng kỳ năm trước giảm 17 vụ, giảm 22 người chết, giảm 12 người bị thương (Trong đó: Tai nạn giao thông xảy ra 08 vụ, làm 06 người bị chết, 03 người bị thương; tai nạn rủi ro 13 vụ, 16 người chết; tự tử 17 vụ, 17 người chết; chết chưa rõ nguyên nhân 05 vụ, 05 người chết; hỏa hoạn 26 vụ, bị thương 01 người, tổng thiệt hại ước tình 02 tỷ đồng).

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng v ới sự chỉ đạo quyết liệt, tập chung của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành trong triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh ngay từ những tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội trong quý I/2017 tiếp tục phát triển ổn định, có nhiều chuyển biến tích cực; các chỉ tiêu k inh tế có tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm trước; s ản xuấtnông lâm nghiệp  đảm bảo tiến độ khung thời vụ và kế hoạch đề ra; sản xuất công nghiệp, hoạt động du lịch, doanh thu dịch vụ, kim ngạch xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hóa tăng trưởng cao so với cùng kỳ; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được tăng cường.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao được đẩy mạnh, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân được nâng lên. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng được quan tâm chú trọng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các tổ chức, cơ quan đơn vị nhà nước được thực hiện thiết thực hiệu quả; ý thức trách nhiệm công việc của CBCCVC có chuyển biến sự thay đổi tích cực. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới lãnh thổ giữ vững, ổn định; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác đối ngoại được đề cao.

Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế

- Công tác quản lý, phân bổ các nguồn vốn được phân cấp của một số huyện vẫn dàn trải, chưa tập trung giải quyết nợ đọng XDCB; Công tác thu ngân sách trên địa bàn còn thấp so dự toán giao.

- Tình trạng học sinh bỏ học, đi học không chuyên cần ở một số xã vùng sâu, vùng xa chậm được khắc phục. Tình hình dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm diễn biến phức tạp; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, tảo hôn vẫn còn ở mức cao.

- Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội, phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp; xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động tự do, phụ nữ sang Trung Quốc lấy chồng có chiều hướng tăng. Tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao.

- Công tác phối kết hợp giữa các ngành, cấp trong thực hiện một số nhiệm vụ, lĩnh vực còn hạn chế, chưa thực sự chủ động. Công tác quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN vẫn có nơi còn thiếu sát sao; một số vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh có nơi chưa kịp thời xem xét giải quyết.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 201 7

Các ngành, các cấp tiếp tục quán triệt và tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 của HĐND tỉnh; Chương trình hành động số 12/CTr-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và các chương trình, đề án, kế hoạch của Tỉnh đã ban hành. Trong đó cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Xuân 2016-2017, tăng cường các biện pháp chống hạn, chăm sóc cây trồng, phòng trừ sâu bệnh kịp thời; hoàn thành Quy hoạch phát triển cây ăn ăn có múi tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh và tiêm vắc xin LMLM, THT cho đàn gia súc, gia cầm. Tổ chức thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2017 theo kế hoạch của UBND tỉnh đã giao tại Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 21/9/2016; chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện tốt công tác cảnh báo, dự báo nguy cơ cháy rừng và công tác kiểm tra truy quét các tụ điểm khai thác, mua bán lâm sản trái phép trên địa bàn toàn tỉnh. Tăng cường công tác phòng chống khắc phục thiên tai; Tiếp tục triển khai Nghị định số 02/NĐ-CP ngày 9/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh .

2. Tiếp tục triển khai phát động sâu rộng phong trào thi đua thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới; phân bổ và hướng dẫn thực hiện nguồn vốn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án hỗ trợ xi măng để đầu tư hạ tầng nông thôn và xây dựng NTM theo cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm đến năm 2020. Tập trung huy động và lồng ghép các nguồn lực đầu tư để thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thực hiện kiểm tra thực tế 07 xã đăng ký xã điểm xây dựng nông thôn mới.

3. Th ành lập đoàn công tác thực hiện kiểm tra, đánh giá toàn bộ các dự án XDCB được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (Chương trình 30a và 135) giai đoạn 2011-2015 và năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục rà soát, cắt giảm quy mô, điểm dừng kỹ thuật hợp lý để tập trung hoàn thành dứt điểm các dự án quan trọng, có tính chất lan tỏa, tác động thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

4 . Chủ động khai thác mọi nguồn thu, t ăng cường thu hồi các khoản nợ đọng thuế; cương quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế. Nâng cao năng lực quản lý chi ngân sách, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả. Tăng cường các biện pháp kiểm soát chất lượng tín dụng, không để nợ xấu phát sinh; ưu tiên tập trung vốn hỗ trợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các dự án có hiệu quả, vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tập trung chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ cho công tác kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

5. Tập trung đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch; xây dựng hoàn thiện kế hoach phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020 và hướng dẫn các đơn vị thực hiện đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh. Ban hành Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2025, có xét đến năm 2030; Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Hà Giang) năm 2017; Mở chợ biên giới tại mốc 504 huyện Mèo Vạc; Xây dựng kế hoạch phát triển chợ kinh doanh bán buôn dược liệu trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra trách nhiệm bảo vệ công trình giao thông; kiểm tra Thanh tra an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách; duy trì kiểm soát và xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện xe ô tô chở hàng quá tải trọng trước khi lưu thông trên đường. Hoàn thành quy hoạch điều chỉnh các điểm mỏ khai thác vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.

6. Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020; phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cho các huyện, thành phố; hoàn thành rà soát, sửa đổi, bổ sung khung bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh; phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể các công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2017.  Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước tỉnh Hà Giang giai đoạn 2015 - 2020; tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05 tháng 06 năm 2017.

7. Triển khai thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phối hợp tốt với Viện Chính sách công - Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu nhằm cụ thể hóa Đề án Tái cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung ký kết hợp tác giữa tỉnh Hà Giang với tỉnh Tuyên Quang; đồng thời chuẩn bị tốt nội dung ký kết hợp tác với T hành phố Hồ Chí Minh và Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh . Xây dựng nội dung, kế hoạch chương trình ký kết hữu nghị với tỉnh Fukuoka của Nhật Bản; Đánh giá kết quả những thỏa thuận hợp tác đã ký kết với các tỉnh Vân Nam, Quảng Tây (Trung Quốc).

8. Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng hoàn thành quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội vùng động lực đến năm 2025, có xét đến 2030. Rà soát, đánh giá hiệu quả thực hiện cơ chế, chính sách của tỉnh theo Nghị quyết số 209, 206 và 35 /NQ-HĐND, đề xuất bổ sung, điều chỉnh cơ chế chính sách phù hợp với quan điểm chỉ đạo của trung ương, nhất là các lĩnh vực về nông nghiệp, nông thôn. Tổ chức hội nghị giao ban định kỳ về chương trình phát triển kinh tế vùng động lực (dự kiến tổ chức tại huyện Quang Bình).

9. Tiếp tục thực hiện xây dựng hoàn thiện chính sách về khuyến khích khởi nghiệp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2017 - 2020. Thực hiện phối hợp với Công ty TNHH McKinsey&Company Việt Nam hoàn thành giai đoạn bước 3 triển khai Quy hoạch đầu tư phát triển du lịch Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn và Thành phố Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 có gắn với khuyến nghị về công nhận lại vào năm 2018. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Lễ hội chợ tình Khau vai năm 2017; khánh thành tượng đài TNXP mở con đường Hạnh Phúc, huyện Mèo Vạc.

10. Tổ chức tổng kết năm học 2016 - 2017, hoàn thành việc đánh giá xây dựng kế hoạch thư viện trong các trường; Hoạt động của các câu lạc bộ; Bài học, khóa học trên môi trường mạng. Tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017; xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng, đại học; thực hiện công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp và chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học 2017-2018. Kiểm tra, đánh giá thẩm định các trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 5/4/2016; rà soát, chấn chỉnh dạy thêm học thêm không đúng quy định.

11. Tăng cường tổ chức thanh, kiểm tra, hậu kiểm chất lượng VSATTP và các mặt hàng kinh doanh, các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh; thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công bố sản phẩm, đăng ký quảng cáo về VSATTP. Xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực Du lịch Hà Giang đến năm 2030; Đề án xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Hà Giang đến năm 2030. Xây dựng hoàn thiện Nghị quyết về hỗ trợ người lao động tỉnh đi làm việc ở nước ngoài và làm việc ngoài tỉnh; Nghị quyết chế độ trợ cấp đặc thù đối với cán bộ công chức, viên chức làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy báo cáo trình HĐND tỉnh thông qua. Thực hiện kiểm tra, rà soát lại toàn bộ số hộ cứu đói giáp hạt của các địa phương đề nghị.

12. Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh; kiểm tra, đánh giá thực hiện công tác tuyển dụng ký kết hợp đồng lao động, công tác thi tuyển CBCC, luân chuyển cán bộ,.. của các ngành, cấp, đơn vị trong tỉnh. Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra theo chương trình, kế hoạch năm 2017 được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tăng cường thanh tra trách nhiệm công tác QLNN các cấp, các ngành trên các lĩnh vực quản lý; Chú trọng thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thanh tra lại theo đúng quy định của pháp luật. Tập trung chỉ đạo giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật; Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

13. Duy trì thực hiện nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý quân số; tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới và trong nội địa, kịp thời giải quyết các tình huống xảy ra tại cơ sở không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát an toàn trật tự giao thông; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, chấn áp và xử lý tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật.

14. Rà soát đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 của HĐND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Chuẩn bị tốt các điều kiện , nội dung cho kỳ họp lần thứ năm của Hội đồng n hân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang trân trọng báo cáo./.[1] trong đó: Diện tích ngô 1.318 ha, tăng 4,83% so với vụ Đông năm trước, năng suất đạt 28,85 tạ/ha, sản lượng thu hoạch 3.803 tấn.Diện tích rau các loại 7.569 ha, tăng 6,4% so với vụ trước, năng suất đạt 71,2 tạ/ha, sản lượng đạt 53.875 tấn; Diện tích đậu các loại 891 ha, tăng 1,08% so với trước; năng suất đạt 6,84 tạ/ha, sản lượng đạt 609 tấn; Diện tích tam giác mạch 756 ha [1] , tăng 26,4% bằng 158 ha so với cùng kỳ năm trước.

[2] Bắc Quang 2.789,7 ha, Quang Bình 1.780 ha, Vị Xuyên 1.787,6 ha, Xín Mần 741,2 ha, Bắc Mê 671 ha,...

[3] 16 nhà tại huyện Mèo Vạc, 01 nhà tại huyện Vị Xuyên, 53 nhà tại huyện Quản Bạ.

[4] Trong đó: Vốn nhà nước 623,8 tỷ đồng, chiếm 53,7% tổng giá trị vốn thực hiện; Vốn ngoài nhà nước 536,7 tỷ đồng, chiếm 46,3% tổng giá trị vốn thực hiện; Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài quý I chưa thực hiện.

[5] Trong đó: nhóm ngành thương nghiệp chiếm 75% tổng mức, tăng 14,74%; dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch chiếm 16,4%, tăng 13,68%; hoạt động dịch vụ chiếm 8,6%, tăng 7,56% so với cùng kỳ.

[6] Trong đó: doanh thu vận tải hàng hóa 72,7 tỷ đồng, chiếm 63,3% tổng doanh thu, tăng 10,68%; vận tải hành khách 41,7 tỷ đồng, chiếm 36,3%, tăng 7,12%; còn lại là doanh thu kho bãi và dịch vụ hỗ trợ .

[7] Gồm: Thu nội địa 379,563 tỷ đồng đạt 22,4% kế hoạch (thuế và phí 368,835 tỷ đồng đạt 22,6% KH; thu khác ngân sách 10,728 tỷ đồng, đạt 17,6% KH), thu thuế xuất nhập khẩu 61,928 tỷ đồng đạt 31% KH.

[8] (Thi học sinh giỏi cấp quốc gia lớp 12 THPT năm 2017; Thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 2016-2017; Thi học sinh giỏi tiếng Anh qua mạng Internet; Thi khoa học kỹ thuật đối với học sinh THCS và THPT cấp toàn quốc tại Phú Thọ; Thi giải Toán, Vật lý, tiếng Anh cho học sinh Trung học trên internet cấp tỉnh; Tổ chức giao lưu Olympic “Em yêu tiếng Việt, Toán và truyền thống văn hóa các dân tộc” cho học sinh tiểu học cấp tỉnh; Thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp quốc gia năm 2017).

[9] Trong đó: 01 vụ ngộ độc tập thể tại xã Đản Ván, huyện Hoàng Su Phì có 100 người mắc, không có tử vong, nguyên nhân được xác định do nhiễm khuẩn thức ăn ôi thiu; 02 người tử vong do ăn phải nấm độc.

[10] Trong đó: Hộ nghèo 24.221 hộ, số tiền 13.088,86 triệu đồng (Cứu đói trong dịp tết bính thân 4.914 hộ (21.823 khẩu), số gạo cứu đói 336.470 kg (4.410,16 triệu đồng)); đối tượng bảo trợ xã hội 9.778 người, số tiền 1.721,30 triệu đồng; người cao tuổi 610 người, số tiền 299,30 triệu đồng; trẻ em 687 người, số tiền 157,70 triệu đồng; đối tượng khác 753 người, số tiền 405,70 triệu đồng.

 

Nguồn: UBND Tỉnh

Tin tức khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved