Vai trò của doanh nghiệp Hà Giang trong hội nhập và phát triển

  • Bài viết
  • Vai trò của doanh nghiệp Hà Giang trong hội nhập và phát triển
Ngày đăng: 05/04/2018, 10:29 am
Lượt xem: 1705

Tính đến nay, toàn tỉnh có tổng số 1.731 doanh nghiệp, 527 chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện. Các doanh nghiệp luôn nhận được sự đồng hành, quan tâm của tỉnh bằng nhiều chính sách ưu đãi phát triển sản xuất, kinh doanh, vì vậy hoạt động của doanh nghiệp Hà Giang đã có những bước đi khá vững chắc trong xu thế hội nhập và phát triển.
Trong nguồn thu ngân sách của tỉnh trên 1.000 tỷ đồng năm 2017 đã có đóng góp không nhỏ các DN, HTX.
Thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn 2030, với tinh thần đổi mới tư duy hội nhập, liên kết quốc tế theo hướng chủ động tham gia, tích cực đề xuất, đóng góp; thúc đẩy liên kết, hợp tác liên ngành, đa ngành và đa phương bền vững, nhằm phát huy lợi thế cạnh tranh của địa phương. Thực hiện chiến lược này, Hà Giang sẽ huy động mọi nguồn lực, thực hiện thành công 3 đột phá chiến lược gồm: Cải cách thể chế, phát triển kết cấu hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng. Đặc biệt tập trung mở rộng thị trường, tranh thủ vốn, công nghệ, kiến thức quản lý cho phát triển doanh nghiệp và sản phẩm.
Trên quan điểm “Doanh nghiệp phát tài- Hà Giang phát triển”, Hà Giang đang nỗ lực tập trung cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, cởi mở về cơ chế chính sách nhằm phát huy sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Qua đó, phát huy được tài năng, trí tuệ của cộng đồng doanh nhân Hà Giang tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội./.

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved