Phê duyệt danh mục tên TTHC cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (Vùng động lực) tỉnh Hà Giang

  • Bài viết
  • Phê duyệt danh mục tên TTHC cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (Vùng động lực) tỉnh Hà Giang
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved