Lĩnh vực thành lập và hoạt động liên hiệp Hợp tác xã

  • Bài viết
  • Lĩnh vực thành lập và hoạt động liên hiệp Hợp tác xã
Ngày đăng: 31/07/2017, 03:27 pm
Lượt xem: 354

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

1. Đăng ký liên hiệp hợp tác xã:

a.  Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký liên hiệp hợp tác xã;

2. Điều lệ;

3. Phương án sản xuất, kinh doanh;

  1. Danh sách hợp tác xã thành viên;

5.  Danh sách Hội đồng quản trị, Giám đốc (tổng giám đốc), Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên;

6. Nghị quyết hội nghị thành lập.

- Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)

b. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

c. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

d. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang

- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế tỉnh

e. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã.

f. Lệ phí: 200.000 đồng /1 lần. Thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 2 và điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

g. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Giấy đề nghị đăng ký thành lập Liên hiệp hợp tác xã  (Phụ lục I-1), Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

+ Phương án sản xuất kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (Phụ lục I-2), Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

+ Danh sách thành viên liên hiệp hợp tác xã  (Phụ lục I-3),  Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

+ Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên liên hiệp hợp tác xã (Phụ lục I-4) Thông tư số: 03/2014/TT-BKHĐT.

h. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved