Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2017

Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved