Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5, phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2017

  • Bài viết
  • Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5, phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2017
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved