Giới thiệu

Trung tâm Tư vấn & Xúc Tiến Đầu Tư Hà Giang

- Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư là đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư để vận động, thu hút các nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ng

- Xem chi tiết -
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved