Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

Welcome to Hà Giang

Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư là đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư để vận động, thu hút các nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình làm thủ tục đầu tư và triển khai dự án trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Liên hệ với chúng tôi

Mọi vấn đề cần hỗ trợ và giải đáp vui lòng liên hệ với Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

Liên hệ